Pastoraal woord

 


Beste mensen,

 

Met de maand juni begint de zomervakantietijd, een tijd van verdiende rust na een tijd van drukte. Een paar weken vrij binnen het land of naar het buitenland met gezin of alleenstaande.  Daar wat rust en stilte in de natuur, een museum of kerkbezoek. Deze maand juni is rijkelijk gevuld met kerkelijke feesten, die in het bijzonder de Kerk als lichaam van Christus bevestigen en inspireren in haar wezen en haar zending. Vijftig dagen hebben we de tijd gehad om te ontdekken dat we God niet in het graf van voorbij moeten zoeken. Vijftig dagen lang is de Levende ons verschenen door dichte deuren heen, in gebroken brood.

 

Dan op 9 juni vieren wij Pinksteren als de voltooiing van het Paasmysterie. Op maandag 10 juni (Tweede Pinksterdag) vieren wij het feest van de Heilige Maria Moeder van de Kerk. Onder het kruis werd Maria aan ons gegeven als moeder in de persoon van de apostel Johannes. Op 16 juni vieren wij de Triniteit of het feest van de Heilige Drie-eenheid van God. Daarmee hebben wij als volgelingen van Jezus geleidelijk aan alle elementen van het mysterie van God kunnen ervaren: God de Vader die altijd aanwezig is, Jezus Christus die met ons heeft geleefd en leeft en tenslotte de heilige Geest die nu gekomen is als helper.  Daarom spreken wij in het kruisteken, in de geloofsbelijdenis en het eucharistisch gebed keer op keer over de Vader, de Zoon en de heilige Geest.

 

Op de zondag daarna, 23 juni gaan we de Sacramentsdag vieren. De eucharistie is het centrale sacrament binnen onze katholieke kerk. Bij de overgave aan dit mysterie is er de aanbidding van deze wijze van aanwezigheid van de Heer te midden van zijn kerkgemeenschap. Het gaat steeds om communie: vereniging in hart, ziel en lichaam met Zijn aanwezigheid, dat God ons tot levende wezens maakt. Maandag 24 juni is het feest van de geboorte van de heilig Johannes de Doper.Hij maakt ons dan bewust, dat wij zullen geloven in het Lam van God, gekomen om ons van zonden te verlossen en om getuigenis te geven van Christus, onze Heer.  Dit getuigenis, in woord en daad is het antwoord om voor andere mensen de weg te bereiden, opdat ook zij tot geloof in Christus komen.

 

Op 28 juni vieren we het feest van het Heilig Hart van Jezus. Uit het goddelijk Hart van Jezus stroomt onophoudelijk de genade van verlossing en vernieuwing: bloed en water, beeld van de Sacramenten, vloeien uit zijn zijde en heiligen de mensen. We danken God op dit feest voor zijn goddelijke liefde en barmhartigheid en bidden dat ons hart meer en meer gelijkvormig wordt aan zijn heilig Hart.

 

Ter afsluiting van deze maand vieren we op 29 juni het feest van de apostelen Petrus en Paulus, de twee steunpilaren van onze Kerk, om ons enerzijds te laten heiligen, zodat Christus leeft in ons, anderzijds ons als Kerk te laten meenemen in de missionaire opdracht, door de Heer gegeven. Dat we ter ere van de Allerheiligste Drie-eenheid uitgaan naar de gehele wereld, opdat mensen geloven en door te geloven gered worden.

 

Ten slotte, mede namens de kinderen en staf van de Lidetamariam school in Alitena, wil ik graag de werkgroep MOV, de PCI van onze parochie, de parochiegemeenschap en alle andere parochies die met ons hebben mee gedaan van harte bedanken voor de prachtige samenwerking, inzet en de mooie opbrengst van de vastenactie, om deze arme kinderen hoop te geven voor de opbouw van hun toekomst.

 

Hartelijk dank hiervoor.

 

Ik wens u allen een prettige vakantietijd toe!

 

Kapelaan Tesfay


 

Kerkdeur