Mededelingen van het Parochiebestuur

 

Vanuit de locatieraad
Op 7 januari j.l. vergaderde de locatieraad over de volgende punten:
- Nieuwe secretaris: Simon Ruitenberg is opgevolgd door Nico van Straalen. U vindt daarover elders in dit nummer meer informatie.
- Het korenrooster: vanwege verschil van inzicht met Sint Caecilia was er nog geen korenrooster voor 2020. Er wordt hard gewerkt, van beide zijden, aan een oplossing.
- Financiële vooruitzichten: voor 2019 eindigt de balans waarschijnlijk met enkele duizenden euro’s negatief, maar de jaarrekening is nog niet compleet.
- Instelling van een werkgroep “Toekomstvisie”: de locatie-raad heeft een werkgroep ingesteld om te kijken naar de demografische ontwikkeling van de kerkgang, de financiële vooruitzichten en het onderhoud van het kerkgebouw. Deze gegevens zullen gebruikt worden om verschillende scena¬rio’s voor de toekomst uit te stippelen.
- Op 22 april zal er een parochie-informatieavond gehouden worden. Daarbij zal een eerste verslag uitgebracht worden over de toekomstvisie en de jaarrekening wordt gepresen-teerd. Reserveer alvast deze datum!

Nico van Straalen, secretaris


 
  
Parochiebestuur H Franciscus
Voor vragen kunt u zich altijd wenden tot één van leden vanuit de drie locaties:

                                             

Cor van der Weijden vicevoorzitter 06 43517604
Simon Ruitenberg secretaris 06 83225048
Harry Cappendijk penningmeester   06 80060792
Gerard Spil   lid 06 48673187
Calixte Veerman lid 06 10255468
vacant  voorzitter  


VERNIEUWD ONZE VADER

Vanaf de 1e zondag van de Advent, 27 november, bidden we een nieuw Onze Vader in de liturgie. De Nederlandse Bisschoppenconferentie heeft besloten dat de nieuwe vertaling van het Gebed des Heren komende advent wordt ingevoerd. Dat gebeurt gelijktijdig in Nederland en Vlaanderen.

Decennia lang bleek het niet mogelijk om tot een gezamenlijke tekst van het Onze Vader te komen voor het Nederlandse taalgebied. Een gezamenlijke commissie zorgde daarvoor. Alle betrokkenen, de Nederlandse en Belgische Bisschoppenconferenties en de Romeinse Congregatie voor de Eredienst hebben hun goedkeuring verleend aan de wijziging.

Bisschop Jan Liesen van Breda is de referent voor de liturgie. Liesen: “De bisschoppen begrijpen dat het niet gemakkelijk is voor sommige gelovigen van de oude vertrouwde versie van het Onze Vader over te gaan naar de nieuwe vertaling. Maar het is mooi en verheugend dat Nederland en Vlaanderen nu dezelfde tekst van het Onze Vader kunnen gaan bidden.”

Dit is de nieuwe versie van het Onze Vader:

Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving
maar verlos ons van het kwade.