Mededelingen van het Parochiebestuur

 

Vanuit het Parochiebestuur (vergadering: 26 november 2018)
Energiegebruik in onze kerken en gebouwen
Dit onderwerp kwam ter sprake naar aanleiding van een door de vicevoorzitter van het parochiebestuur ontvangen notitie met daarin adviezen voor energiebesparing in kerkgebouwen.
Naar aanleiding daarvan kwam het parochiebestuur tot het besluit om een werkgroep, bestaande uit vrijwilligers van de drie geloofsgemeenschappen, te formeren die met dit onderwerp aan de slag gaat. Wij denken dat er op dit punt nog wel enig financieel voordeel te behalen is.

Nieuwe automatisering
Per januari is het dan zo ver en gaan we van start met het nieuwe automatiseringssysteem. De gebruikerslicenties voor de diverse vrijwilligers die met deze automatiseringssystemen gaan werken zijn inmiddels door Harry Cappendijk aangevraagd. Naar verwachting zal dit systeem, voor de vrijwilligers, die nu nog van Navision gebruik maken, het werk een stuk aangenamer maken.

Vieringenrooster
Op dit moment zijn in alle geloofsgemeenschappen de vieringen op zondag om 10.00 uur. Dat schept de verplichting om wekelijks 3 voorgangers beschikbaar te hebben. De noodzaak dient zich aan om de zondagsvieringen zodanig te plannen, dat we in de parochie met 2 voorgangers uit kunnen en ook dat in elke geloofsgemeenschap met regelmaat een eucharistieviering gehouden kan worden. Dit heeft ertoe geleid dat het parochiebestuur, in samenspraak met deken Cassee en het pastoraal team, in overweging heeft genomen om de aanvangstijden van de vieringen zodanig te laten variëren dat op zondag in twee van onze parochiekerken de viering door één en dezelfde voorganger gehouden kan worden.

Gelet op de reacties vanuit de diverse geloofsgemeenschappen is hierover het laatste woord nog niet gesproken. Dit laat onverlet dat het voornemen bestaat om in mei 2019 tot een andere indeling van het vieringenrooster te komen.

Gezamenlijke inkoop van liturgieboekjes
Per januari 2019 zullen in alle geloofsgemeenschappen van onze parochie dezelfde liturgieboekjes worden gebruikt. Tot nu toe maakte Edam gebruik van de boekjes van Gooi en Sticht, maakte Monnickendam gebruik van zelfgemaakte boekjes en gebruikte Ilpendam boekjes van Berne – Heeswijk. Door nu voor alle geloofsgemeenschappen de inkoop centraal te regelen wordt, vanwege de daarmee gepaard gaande de gratis verzending van onze bestelling, een aanmerkelijk financieel voordeel bereikt. En laten we eerlijk zijn, we zijn één parochie, dan ligt het toch voor de hand dat we ook hetzelfde boekje gebruiken!

Huurovereenkomst pastorie Ilpendam
De huurovereenkomst van de pastorie in Ilpendam is aangepast en weer voor een jaar verlengd. Zoals u wellicht weet wordt dit gebouw gedeeltelijk particulier verhuurd.

De volgende vergadering van het parochiebestuur is op maandag 28 januari 2019 in Ilpendam.

Simon Ruitenberg (lid)

 
  
Parochiebestuur en Lokatieraden bijeen

Op 13 november was de gezamenlijke bijeenkomst van het pastoraal team, de locatieraden uit Edam, Monnickendam en Ilpendam en het parochiebestuur. Dat was voor de 4e keer sinds de fusie in 2015 en daarom waren we deze keer weer in de pastorie van Monnickendam.

Naast deken Cassee waren ook bestuurders van de Parochiële Caritatieve Instelling (P.C.I.) van de partij. Zij hebben een toelichting gegeven op hun werkzaamheden (van oudsher: ‘de armenzorg’): vaak niet zichtbaar voor eenieder, maar daarom niet minder belangrijk! Sprake was van een geslaagde bijeenkomst.

Het belangrijkste onderwerp van de avond was het gesprek over vitaliteit van de parochiegemeenschap. Daarbij is vooral gesproken over mogelijke wijziging van aanvangstijden bij de zondagsviering. Dat maakt ons flexibeler in het beschikbaar hebben/krijgen van voorgangers. Bedoeling is, dat hierover in ieder geval ook eerst ‘het gevoelen’ wordt afgetast in de lokale gemeenschap(pen) en bij de locatieraden.

Fred Bouwman, secretaris
 
Voor vragen kunt u zich altijd wenden tot één van leden vanuit de drie locaties:

                                             

Fred Bouwman secretaris 06 30415936
Harry Cappendijk penningmeester   06 80060792
Simon Ruitenberg lid (alternerend met Calixte) 06 83225048
Gerard Spil   lid 06 48673187
Calixte Veerman lid (alternerend met Simon) 06 10255468
vacant  vicevoorzitter 
Cor van der Weijden      lid  06 43517604

 


VERNIEUWD ONZE VADER

Vanaf de 1e zondag van de Advent, 27 november, bidden we een nieuw Onze Vader in de liturgie. De Nederlandse Bisschoppenconferentie heeft besloten dat de nieuwe vertaling van het Gebed des Heren komende advent wordt ingevoerd. Dat gebeurt gelijktijdig in Nederland en Vlaanderen.

Decennia lang bleek het niet mogelijk om tot een gezamenlijke tekst van het Onze Vader te komen voor het Nederlandse taalgebied. Een gezamenlijke commissie zorgde daarvoor. Alle betrokkenen, de Nederlandse en Belgische Bisschoppenconferenties en de Romeinse Congregatie voor de Eredienst hebben hun goedkeuring verleend aan de wijziging.

Bisschop Jan Liesen van Breda is de referent voor de liturgie. Liesen: “De bisschoppen begrijpen dat het niet gemakkelijk is voor sommige gelovigen van de oude vertrouwde versie van het Onze Vader over te gaan naar de nieuwe vertaling. Maar het is mooi en verheugend dat Nederland en Vlaanderen nu dezelfde tekst van het Onze Vader kunnen gaan bidden.”

Dit is de nieuwe versie van het Onze Vader:

Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving
maar verlos ons van het kwade.